The characteristics of micro - dc motor. - Zhao Qing Kun Peng Power Co., Ltd